Начало Без категория ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА
0

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „4 билета за бойната гала SENSHI 11“ е  „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на кампанията „4 билета за бойната гала SENSHI 11“. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в кампанията, с които същите са съгласни.

В настоящата кампания нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“  и техни роднини по права линия без ограничения.

Кампанията ще се проведе във Facebook страницата на boec.bg https://www.facebook.com/boec.bg , която е собственост на и се управлява от „Инвестор.БГ“ АД.

II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода:   2526.02.2022г.

Общите условия за провеждане на кампанията влизат в сила от 25.02.2022г.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на кампанията. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата  www.boec.bg  

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в кампанията и/или не желае да получава информация във връзка с кампанията, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email: news@boec.bg,  като задължително посочи  имената/мейла си, от който е участвал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

1. В кампанията може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

2. Участието в кампанията НЕ Е обвързано с покупка.

3. Участниците в кампанията трябва да

  • Харесат страницата https://www.facebook.com/boec.bg във facebook;
  • Споделят поста на стената си във Facebook;
  • Отбележат в коментар приятел, с който искат да споделят преживяването.

4. Организаторът на кампанията няма задължение да изпраща потвърждение за участие.

5. С регистрацията си за участие в кампанията, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в кампанията.

6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат включени в кампанията.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 26.02.2022г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли на случаен принцип 4 (трима) от участниците, всеки от които ще спечели  по 1 (един) билет за бойната гала SENSHI 11.

Организаторът на играта  ще обяви имената на печелившите на фейсбук страницата на boec.bg на 26.02.2022г.в 17:00 ч. и ще очаква печелившите да се свържат с Организатора, на лично съобщение във фейсбук.

Наградата не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва на място на входа на Двореца на културата и спорта във Варна.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  адрес и/или грешно изписани имена.

V. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Организаторът на кампанията има право да дисквалифицира участник, в случай, че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  адрес и/или грешно изписани имена, некоректно попълнена декларация.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ  НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на споделяне, коментари и отбелязване от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за участие в кампанията, поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази кампания, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Facebook  платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в кампанията.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в кампанията, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на кампанията, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на кампанията. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в кампанията всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата кампания, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в кампанията. При реализирането на кампанията няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в кампанията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в кампанията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на news@boec.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на кампанията в периода 25-26.02.2022г. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани по време на кампанията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в кампанията и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците , които не са свързани с кампанията.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Чрез включването си в кампанията, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати кампанията. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с кампанията или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С регистрирането си за участие в кампанията, участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в кампанията. Организаторът няма да изпраща потвърждение за участие на участниците. Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на https://boec.bg/.

2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в кампанията.

3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

4. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре кампанията на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на кампанията се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в кампанията, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

5. Организаторът си запазва правото да прекрати кампанията и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на кампанията. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

6. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

7. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.